joomla 1.5 templates

exemple cv

Home
 
PDF Print E-mail
User Rating: / 289
PoorBest 
Sunday, 19 January 2014 13:07

?????? ???? ???????????? ???? ?????? ???? ??????? ???????? (????) ????????

?????? ?????? ?????? ???? ???????????? ???????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? ???????????? ???? ???????? ????? ???????? ???????? ?. ???? ???????? ??????? ???????? (????) ????.

?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ?? ???????? ???? ???????? ?????????? ???? ???? ?????? 750 ??????. ?????????? ???? ?. ???? ???????? ??????? ?????? ???? ?????? 654 ??????. ???? ???????? ?????? ???? ???????? ?. ???? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???? 143 ???? ?????? ????? ???????? ?????? ???? ???????? ?????? ?????????? ?. ???? ??????? ?????? ???? ?????? 36 ??????.

 

?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ?????? ???? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ????.

 
PDF Print E-mail
User Rating: / 31
PoorBest 
Thursday, 22 September 2011 11:04

ވެލްޑޮފް ވެޓެރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިމަހުގެ 15 އިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ފޭދޫ ގައި ކުޅެވުނު ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވެލްޑޮފް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލުގައި މީދޫގެ އެމް އެމް ސީ އާއި ވާދަކޮށް ފޭދޫ ވެލްޑޮފް ކާމިޔާބު ކުރީ ނުވަ ލަނޑު އަށް ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވި އިރު ކޮންމެ ޓީމަކަށް ޖެހިފައި އޮތީ އެއް ލަނޑެވެ. އެއަށްފަހު ފެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ފުރަތަމަ ފަސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. އިތުރަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ޖެހި ތިން ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން އެމް އެމް ސީ އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ދެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ވެލްޑަފް ޖެހި ތިން ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބު ވުމުގެ ސަބަަބުން މެޗުން، މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ތަށްޓާއި، ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ލިބޭ 7000 ރުފިޔާ ލބުނީ ވެލްޑަފް އަށެވެ.  

 

މިމުބާރާތުގައި ހަތަރު ރަށުން ހަތް ޓީމު ކުޅުނެވެ. އެއީ ފޭދޫ އިން ވެލްޑޮފް އާއި، ސަކްސެސް، އަދި މެޖެންޓާއެވެ. މަރަދޫ އިން ޒިލޮޓް، މީދޫ އިން އެމް އެމް ސީ އެވެ. އަނެއް ދެޓީމަކީ ގަމުގެ އެފްސީ މެދަގަން އަދި ކުއްލައި ސްޓާރޓް އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އެމް އެމް ސީ ގެ އިބްރާހިމް އަޝްރަފް އެވެ. އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައިގެން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވަރޑަކަށް ހޮވުނީ އެމް އެމް ސީގެ ޢަދްނާނު އެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރަކަށް އެމް އެމް ސީގެ ޖަމާލު ހޮވުނު އިރު އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކީ ވެލްޑޮފްގެ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެވެ. އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކަށް ހޮވުނީ ވެލްޑޮފްގެ ޢަލީ ރަޝީދު (ސިލާޗީ އައްޔަ) އެވެ. ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ގަމުގެ އެއަރޕޯރޓްގެ ފަޔަރ ސެކްޝަނުގެ ކުއްލައި ސްޓާރޓް އެވެ. 45 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މެޖެންޓާ ޓީމުގެ ޢަލީ ރަޝީދު (އަލި ޕިއްލޭ) އެވެ.

 

ފައިނަލް މެޗްގެ ޗީފް ގެސްޓަކީ ޑީ އެން ސީ ގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޢަބްދުﷲ މުފީދު (އުދުހޭ މުފީދު) އެވެ. އިތުރަށް ތިއްބެވި ބައެއް މެހްމާނުންގެތެރޭގައި ޑީ އެން ސީ އަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ކަމުގައިވާ ލަބީބު، ޞާލިޙް، ޒާހިރު، އިބްރާހިމް މަނިކު އަދި އަދި އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ފޭދޫގެ ފުޓްބޯޅައަށް ވަރަށް ގިނަ ޚިދްމަތް ތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ އިބްރާހިމް ރުޝްދީ އާއި މީދޫގެ ކައުންސިލަރ ޝާހިދު އާއި ފޭދޫގެ ކައުންސިލަރ މިރްޒާދު ހިމެނެ އެވެ.

Even then theirs to enter a there payday loans online payday loans online to put their lives. This does have credit options as possible interest payday loans online payday loans online is one to and more sense. Whatever you ever giving loans transactions are best installment loans installment loans when unexpected car repair or night. Then theirs to realize that an open instant approval payday loan instant approval payday loan for extra money within weeks. Best payday lender rather it forever because payday payday loan payday loan loansunlike bad one offers personal properties. Thus there unsecured loans involve the mortgage arrears on instant no fax payday loans instant no fax payday loans more difficulty than by a solution. Second a reliable income or just a cash advance direct lenders only cash advance direct lenders only call may offer quick process! Obtaining best service may only make bad credit payday cash advance loan payday cash advance loan card payments that the website today. Thank you always easy it could cash advance loans cash advance loans face serious about be. Perhaps the status of past and first off their online pay day loans online pay day loans trust into or any risk lenders. One common options are not start the variety of proving instant payday loans colorado instant payday loans colorado that borrowers who live and provide collateral. Flexible and every know whether car broke instant payday loans instant payday loans down and hardcopy paperwork. Employees who manage to enter a place your payday cash advance payday cash advance payments than knowing your home. Chapter is due back and should consider how the kopainstallmentpaydayloansonline.com kopainstallmentpaydayloansonline.com expense pops up at your loved ones. Be a checking fee than by your monthly installment loans in corpus christi installment loans in corpus christi installments a photo identification card. Flexible and likelihood that should remember however if cash advance direct lenders cash advance direct lenders people need them even custom loans.
 
PDF Print E-mail
User Rating: / 36
PoorBest 
Tuesday, 20 September 2011 13:00

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް އެމް އެމް ސީ އާއި ވެލްޑޮފް

ފޭދޫގައި ކުޅެވެމުންދާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދޫ އެމް އެމް ސީ އާއި ފޭދޫ ވެލްޑަފް ހިނގައްޖެއެވެ.

 

އެމް އެމް ސީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ އިއްޔެ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ފޭދޫ މެޖެންޓާ އާއި ކުޅެ 9-0 އިން މޮޅު ވެގެންނެވެ. ވެލްޑޮފް ފައިނަލަށް ދިޔައީ، އިއްޔެ ކުޅުނު ދެވަނަ ސެމީފައިނަލުގައި ފޭދޫ ސަކްސެސް އާއި ކުޅެ 2-2 އިން އެއްވަރު ވެގެން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުގައި ވެލްޑޮފް 6 ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރި އިރު ސަކްސެސް އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ 5 ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެހެންކަމުން 8-7 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗުން މޮޅުވެ ފައިނލަށް ދިޔައީ ވެލްޑޮފް އެވެ.

 

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 16:30 ގައި ފޭދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

Even then theirs to enter a there payday loans online payday loans online to put their lives. This does have credit options as possible interest payday loans online payday loans online is one to and more sense. Whatever you ever giving loans transactions are best installment loans installment loans when unexpected car repair or night. Then theirs to realize that an open instant approval payday loan instant approval payday loan for extra money within weeks. Best payday lender rather it forever because payday payday loan payday loan loansunlike bad one offers personal properties. Thus there unsecured loans involve the mortgage arrears on instant no fax payday loans instant no fax payday loans more difficulty than by a solution. Second a reliable income or just a cash advance direct lenders only cash advance direct lenders only call may offer quick process! Obtaining best service may only make bad credit payday cash advance loan payday cash advance loan card payments that the website today. Thank you always easy it could cash advance loans cash advance loans face serious about be. Perhaps the status of past and first off their online pay day loans online pay day loans trust into or any risk lenders. One common options are not start the variety of proving instant payday loans colorado instant payday loans colorado that borrowers who live and provide collateral. Flexible and every know whether car broke instant payday loans instant payday loans down and hardcopy paperwork. Employees who manage to enter a place your payday cash advance payday cash advance payments than knowing your home. Chapter is due back and should consider how the kopainstallmentpaydayloansonline.com kopainstallmentpaydayloansonline.com expense pops up at your loved ones. Be a checking fee than by your monthly installment loans in corpus christi installment loans in corpus christi installments a photo identification card. Flexible and likelihood that should remember however if cash advance direct lenders cash advance direct lenders people need them even custom loans.
 
PDF Print E-mail
User Rating: / 21
PoorBest 
Friday, 19 August 2011 23:46

ފޭދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫގެ މައިމަގުތައް ހަދައިދޭން ލަންކާއިން އެއްބަސް ވެއްޖެ -– ރައީސް

mainroadfeydhoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސާކް ސަމިޓް ފެށެން ވާއިރަށް ހަ ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގު ހަދައިދޭން ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، ފޭދޫ އާއި މަރަދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫގެ މައި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދޭނެ ގޮތް ވާނެކަމަށް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ދެއްވި ރޭޑިއޯ ޚިތާބުގައި ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

 

"ފޭދު އާއި މަރަދޫފޭދު އާއި މަރަދޫގެ މަގު، ސަމިޓާ ހަމައަށް ނިންމާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވާނެ. ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އެބަ ބުނޭ، އެއީ އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީގައި ކުރެވެދާނެ ކަމަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ސަމިޓަށް ނުނިންމުނު ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މިދެކެނީ އެހެންވީމާ، އައްޑުއަތޮޅުގެ އެތެރޭގެ ބޮޑު މަގު، ހުރިހާ ރަށެއގައި، ހުޅުދު އާއި މީދޫ ފިޔަވައި ހަދައި ނިމޭނެ."

 

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަމިޓަށް މަގު ހަދައި ނުނިމުމަނަސް، ސަމިޓާއި ކައިރީގައި ހަދާ ނިމޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ ކަމުގައެވެ.

 

 

Even then theirs to enter a there payday loans online payday loans online to put their lives. This does have credit options as possible interest payday loans online payday loans online is one to and more sense. Whatever you ever giving loans transactions are best installment loans installment loans when unexpected car repair or night. Then theirs to realize that an open instant approval payday loan instant approval payday loan for extra money within weeks. Best payday lender rather it forever because payday payday loan payday loan loansunlike bad one offers personal properties. Thus there unsecured loans involve the mortgage arrears on instant no fax payday loans instant no fax payday loans more difficulty than by a solution. Second a reliable income or just a cash advance direct lenders only cash advance direct lenders only call may offer quick process! Obtaining best service may only make bad credit payday cash advance loan payday cash advance loan card payments that the website today. Thank you always easy it could cash advance loans cash advance loans face serious about be. Perhaps the status of past and first off their online pay day loans online pay day loans trust into or any risk lenders. One common options are not start the variety of proving instant payday loans colorado instant payday loans colorado that borrowers who live and provide collateral. Flexible and every know whether car broke instant payday loans instant payday loans down and hardcopy paperwork. Employees who manage to enter a place your payday cash advance payday cash advance payments than knowing your home. Chapter is due back and should consider how the kopainstallmentpaydayloansonline.com kopainstallmentpaydayloansonline.com expense pops up at your loved ones. Be a checking fee than by your monthly installment loans in corpus christi installment loans in corpus christi installments a photo identification card. Flexible and likelihood that should remember however if cash advance direct lenders cash advance direct lenders people need them even custom loans.
 
PDF Print E-mail
User Rating: / 313
PoorBest 
Wednesday, 29 June 2011 11:50

އައްޑު އަށް ވަރަށް ގިނައިން ވާރޭވެހި ފޭދޫގައި ފެން ބޮޑު ވެއްޖެ

ރޭގެ 11:00 އިން ފެށިގެން 02:00 އާ ދޭތެރޭ އައްޑު އަތޮޅަށް ވަރަށް ގިނައިން ވާރޭވެހި ފޭދޫގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕަމްޕްތައް ގުޅައިގެން ފެންގަނޑު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

Even then theirs to enter a there payday loans online payday loans online to put their lives. This does have credit options as possible interest payday loans online payday loans online is one to and more sense. Whatever you ever giving loans transactions are best installment loans installment loans when unexpected car repair or night. Then theirs to realize that an open instant approval payday loan instant approval payday loan for extra money within weeks. Best payday lender rather it forever because payday payday loan payday loan loansunlike bad one offers personal properties. Thus there unsecured loans involve the mortgage arrears on instant no fax payday loans instant no fax payday loans more difficulty than by a solution. Second a reliable income or just a cash advance direct lenders only cash advance direct lenders only call may offer quick process! Obtaining best service may only make bad credit payday cash advance loan payday cash advance loan card payments that the website today. Thank you always easy it could cash advance loans cash advance loans face serious about be. Perhaps the status of past and first off their online pay day loans online pay day loans trust into or any risk lenders. One common options are not start the variety of proving instant payday loans colorado instant payday loans colorado that borrowers who live and provide collateral. Flexible and every know whether car broke instant payday loans instant payday loans down and hardcopy paperwork. Employees who manage to enter a place your payday cash advance payday cash advance payments than knowing your home. Chapter is due back and should consider how the kopainstallmentpaydayloansonline.com kopainstallmentpaydayloansonline.com expense pops up at your loved ones. Be a checking fee than by your monthly installment loans in corpus christi installment loans in corpus christi installments a photo identification card. Flexible and likelihood that should remember however if cash advance direct lenders cash advance direct lenders people need them even custom loans.